Hongqiu Wu

PhD Candidate of Computer Science

Supervisor: Hai Zhao


Email:
wuhongqiu@sjtu.edu.cn

Address

Department of Computer Science,
800 Dongchuan Road,
Shanghai Jiao Tong University,
200240, China

  Research Interest


Language Modeling, Machine Learning

  Publications


  • Hongqiu Wu, Hai Zhao, Min Zhang. Not All Attention Is All You Need. Preprint. [PDF]

  • Hongqiu Wu, Hai Zhao, Min Zhang. Code Summarization with Structure-induced Transformer. Findings of ACL 2021. [PDF]

  • Zhida Qin, Xiaoying Gan, Hongqiu Wu, Haiming Jin, Luoyi Fu. Exploring Best Arm with Top Reward-Cost Ratio in Stochastic Bandits. Infocom 2019. [PDF]


  Education Background


-- Bachelor of Engineering, Information Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Sep. 2016 - Jun. 2020

-- Doctor of Philosophy, Computer Science, Shanghai Jiao Tong University, Sep. 2020 - Present  Working Experience


-- Algorithm Engineer Intern, Jing Dong Digits, Beijing

-- Algorithm Engineer Intern, Xiaomi Technology, Beijing

-- Algorithm Engineer Intern, Ping An Insurance Company of China, Shanghai


  Links


· Shanghai Jiao Tong University
· Center for Brain-Like Computing and Machine Intelligence
· Department of Computer Science and Engineering