The 29th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation

Orgranization Chair

Baoliang Lu Shanghai Jiao Tong University

Orgranization Member
Rui Wang Shanghai Jiao Tong University
Deng Cai
Changge Chen
Shenyuan Chen
Shu Jiang
Zhongyi Li
Chenxi Pang
Lianhui Qin
Hao Wang
Yuzhu Wang
Chu Wei
Yang Xin
Shuo Zang
Zhisong Zhang
Xihu Zhang
Quan Zhao